Job 42:16

  42:16   2198 έζησε [3lived 1161 δε 1And * Ιωβ 2Job] 3326 μετά after 3588 την the 4127 πληγήν calamity 2094 έτη [3years 1540 εκατόν 1a hundred 5062 τεσσαράκοντα 2forty]. 2532 και And 1492-* είδεν Ιωβ Job saw 3588 τους   5207-1473 υιούς αυτού his sons, 2532 και and 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 των   5207-1473 υιών αυτού of his sons, 5067 τετάρτην to the fourth 1074 γενεάν generation.