Job 37:21

  37:21   3956 πάσι [6to all 1161 δε 1But 3756 ουχ 4is not 3707 ορατόν 5visible 3588 το 2the 5457 φως 3light]; 5080.2-1510.2.3 τηλαυγές εστιν it is radiant 1722 εν among 3588 τοις the things 3822.3 παλαιώμασιν grown old, 5618 ώσπερ as if 3588 το   3844 παρ΄ from 1473 αυτού him 1909 επί upon 3509 νεφών the clouds.