Job 37:20

  37:20   3361 μη Is there 976 βίβλος a book 2228 η or 1122 γραμματεύς scribe 1473-3936 μοι παρέστηκεν standing beside me, 2443 ίνα that 444 άνθρωπον [3a man 2476 εστηκώς 1standing 2678.2 κατασιωπήσω 2I should quell]?