Jeremiah 7:16

  7:16   2532 και And 1473 συ you, 3361 μη do not 4336 προσεύχου pray 4012 περί for 3588 του   2992-3778 λαού τούτου this people! 2532 και and 3361 μη do not 515 αξίου petition 3588 του   1653-1473 ελεηθήναι αυτούς to show them mercy! 2532 και and 3361 μη do not 2172 εύχου make a vow! 2532 και and 3361 μη do not 4334 προσέλθης come forward 1473 μοι to me 4012 περί concerning 1473 αυτών them! 3754 ότι for 3756 ουκ I will not 1522 εισακούσομαι listen to you.