Jeremiah 5:22

  5:22   3361 μη Will 1473 εμέ [3me 3756 ου 1you not 5399 φοβηθήσεσθε 2fear], 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord? 2228 η or 575 από before 4383-1473 προσώπου μου my face 3756 ουκ will you not 2125 ευλαβηθήσεσθε show veneration? 3588 τον the 5021 τάξαντα one ordering 285 άμμον the sand 3725 όριον for a limit 3588 τη to the 2281 θαλάσση sea 4366.2 πρόσταγμα [2order 166 αιώνιον 1as an eternal], 2532 και and 3756 ουχ the sea shall not 5233 υπερβήσεται pass over 1473 αυτό it; 2532 και and 5015 ταραχθήσεται it shall be disturbed 2532 και but 3756 ου it will not 1410 δυνήσεται be prevailing; 2532 και and 2278 ηχήσουσι [2shall resound 3588 τα   2949-1473 κύματα αυτής 1its waves], 2532 και but 3756 ουχ shall not 5233 υπερβήσεται pass over 1473 αυτό it.