Jeremiah 35:18

  35:18   2532 και And 3588 τω to the 3624 οίκω house 3588 των of the * Ραχαβίμ Rechabites, 2036-* είπεν Ιερεμίας Jeremiah said, 3779 ούτως Thus 2036 είπεν said 2962 κύριος the lord, 1894 επειδή Since 191 ήκουσαν [5hearkened to 5207 υιοί 1the sons * Ιωναδάβ 2of Jonadab 5207 υιόυ 3son * Ρηχάβ 4of Rechab] 3588 την the 1785 εντολήν commandment 3588 του   3962-1473 πατρός αυτών of their father, 4160 ποιείν to do 2530 καθότι in so far as 1781 ενετείλατο [2gave charge 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   3962-1473 πατήρ αυτών 1their father]; 1223 διά on account of 3778 τούτο this 3779 ούτως thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 ο the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel,