Jeremiah 14:13

  14:13   2532 και And 2036 είπα I said, 3588 ο O 1510.6 ων Being One, 2962 κύριε O lord. 2400 ιδού Behold, 3588 οι the 4396 προφήται prophets 4395 προφητεύουσι prophesy 2532 και and 3004 λέγουσιν say, 3756 ουκ You shall not 3708 όψεσθε see 3162 μάχαιραν a sword, 3761 ουδέ nor 3042-1510.8.3 λιμός έσται shall hunger be 1722 εν among 1473 υμίν you; 3754 ότι for 225 αλήθειαν truth 2532 και and 1515 ειρήνην peace 1325 δώσω I shall appoint 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land, 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   5117-3778 τόπω τούτω this place.