Isaiah 60:13

  60:13   2532 και And 3588 η the 1391 δόξα glory 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon 4314 προς [2to 1473 σε 3you 2240 ήξει 1shall come] 1722 εν with 2952.7 κυπαρίσσω cypress 2532 και and 4075.1 πεύκη pine 2532 και and 2748 κέδρω cedar 260 άμα together, 1392 δοξάσαι to glorify 3588 τον   5117 τόπον [2place 3588 τον   39-1473 άγιόν μου 1my holy]. 2532 και And 5117 τόπον the place 4228-1473 ποδών αυτών of their feet 1392 δοξάσω I will glorify.