Isaiah 52:12

  52:12   3754 ότι For 3756 ου [2not 3326 μετά 4with 5016 ταραχής 5disturbance 1831 εξελεύσεσθε 1you shall 3come forth], 3761 ουδέ nor 5437 φυγή [2in flight into exile 4198 πορεύσεσθε 1shall you go forth]. 4313 προπορεύσεται [3shall go before 1063 γαρ 1For 4387 πρότερος 4prior 1473 υμών 5of you 2962 κύριος 2the lord]; 2532 και and 3588 ο the one 1996 επισυνάγων assembling 1473 υμάς you 3588 ο is the 2316 θεός God * Ισραήλ of Israel.