Isaiah 49:4

  49:4   2532 και And 1473 εγώ I 2036 είπα said, 2761 κενώς Uselessly 2872 εκοπίασα I tired 1519 εις in 3152 μάταιον vain, 2532 και and 1519 εις for 3762 ουδέν nothing 1325 έδωκα I gave 3588 την   2479-1473 ισχύν μου my strength. 1223 διά On account of 3778 τούτο this 3588 η   2920-1473 κρίσις μου my judgment 3844 παρά is from 2962 κύριον the lord, 2532 και and 3588 ο   4192-1473 πόνος μου my toil 1726 εναντίον before 3588 του   2316-1473 θεού μου my God.