Isaiah 44:3

  44:3   3754 ότι For 1473 εγώ I 1325 δώσω will give 5204 ύδωρ water 1722 εν for 1371.2 δίψη thirst 3588 τοις to the ones 4198 πορευομένοις going 1722 εν in 504 ανύδρω a waterless place. 2007 επιθήσω I will place 3588 το   4151-1473 πνεύμα μου my spirit 1909 επί upon 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed, 2532 και and 3588 τας   2129-1473 ευλογίας μου my blessings 1909 επί upon 3588 τα   5043-1473 τέκνα σου your children.