Hebrews 7:28

  7:28   3588 ο [2the 3551 νόμος 3law 1063 γαρ 1For 444 ανθρώπους 5men 2525 καθίστησιν 4ordains] 749 αρχιερείς chief priests, 2192 έχοντας ones having 769 ασθένειαν weakness; 3588 ο [2the 3056 λόγος 3word 1161 δε 1but] 3588 της of the 3728 ορκωμοσίας swearing of an oath 3588 της which is 3326 μετά after 3588 τον the 3551 νόμον law 5207 υιόν [2a son 1519 εις 3into 3588 τον 4the 165 αιώνα 5eon 5048 τετελειωμένον 1has perfected].