Genesis 33:8

  33:8   2532 και And 2036 είπε he said, 5100 τι What 3778 ταύτά [2these 1473 σοι 3to you 1510.2.3 εστί 1are], 3956 πάσαι all 3588 αι   3925-1473 παρεμβολαί αύται these camps 3739 αις which 528 απήντηκα I have met? 3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, 2443 ίνα that 2147 εύρη [2should find 3588 ο   3816-1473 παις σου 1your servant] 5484 χάριν favor 1726 εναντίον before 1473 σου you, 2962 κύριε O master.