Genesis 31:13

  31:13   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the one 3708 οφθείς appearing 1473 σοι to you 1722 εν in 5117 τόπω the place 2316 θεού of God, 3739 ου of which 218 ήλειψάς you anointed 1473 μοι to me 1563 εκεί there 4739.1 στήλην a monument, 2532 και and 2172 ηύξω vowed 1473 μοι to me 1563 εκεί there 2171 ευχήν a vow. 3568 νυν Now 3767 ουν then, 450 ανάστηθι rise up 2532 και and 1831 έξελθε go forth 1537 εκ from out of 3588 της   1093-3778 γης ταύτης this land! 2532 και And 565 άπελθε go forth 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3588 της   1078-1473 γενέσεώς σου of your birth!