Ezra 10:11

  10:11   2532 και And 3568 νυν now, 1325 δότε give 133 αίνεσιν praise 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316 θεώ God 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers, 2532 και and 4160 ποιήσατε do 3588 το the 701 αρεστόν pleasing thing 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him, 2532 και and 1291 διαστάλητε draw apart 575 από from 2992 λαών the peoples 3588 της of the 1093 γης land, 2532 και and 575 από from 3588 των the 1135 γυναικών [2wives 3588 των   245 αλλοτρίων 1alien]!