Ezekiel 9:3

  9:3   2532 και And 3588 η the 1391 δόξα glory 3588 του of the 2316 θεού God 3588 του   * Ισραήλ of Israel 305 ανέβη ascended 575 από from 3588 των the 5502 χερουβείμ cherubim, 3588 η (the glory 1510.6 ούσα being 1909 επ΄ upon 1473 αυτών them,) 1519 εις into 3588 το the 128.1 αίθριον open air 3588 του of the 3624 οίκου house. 2532 και And 2564 εκάλεσε he called 3588 τον the 435 άνδρα man 3588 τον   1746 ενδεδυκότα being clothed 3588 τον with the 4158 ποδήρη foot length robe, 3739 ος who 2192 είχεν had 1909 επί [3upon 3588 της   3751-1473 οσφύος αυτού 4his loin 3588 την 1the 2223 ζώνην 2belt].