Ezekiel 21:6

  21:6   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2687.1 καταστέναξον groan 1722 εν in 4936.1 συντριβή the breaking 3751-1473 οσφύος σου of your loins. 2532 και And 1722 εν in 3601 οδύναις griefs 4727 στενάξεις you shall moan 2596 κατ΄ before 3788-1473 οφθαλμούς αυτών their eyes.