Esther 5:3

  5:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 5100 τι What 2309 θέλεις do you want, * Εσθήρ Esther, 2532 και and 5100 τι what 1473-1510.2.3 σου εστί is your request? 3588 το The 515.1 αξίωμα worth 2193 έως unto 2255 ημίσους half 3588 της   932-1473 βασιλείας μου of my kingdom 1510.8.3 έσται will be 1473 σοι to you.