Deuteronomy 8:9

  8:9   1093 γη A land 1909 εφ΄ upon 3739 ης which 3756-3326 ου μετά [3without 4432 πτωχείας 4poorness 2068 φαγή 1you shall eat 3588 τον   740-1473 άρτον σου 2your bread], 2532 και and 3756-1735.1 ουκ ενδεηθήση you shall not be in want 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it. 1093 γη A land 3739 ης of which 3588 οι   3037-1473 λίθοι αυτής its stones 4604 σίδηρος are iron, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 των   3735-1473 ορέων αυτής its mountains 3337.1 μεταλλεύσεις you shall mine 5475 χαλκόν brass.