Daniel 8:8

  8:8   2532 και And 3588 ο the 5131 τράγος he-goat 3588 των of the 137.1 αιγών goats 3170 εμεγαλύνθη was magnified 2193 έως even unto 4970 σφόδρα exceedingly. 2532 και And 1722 εν in 3588 τω   2480-1473 ισχύσαι αυτόν his being strong 4937 συνετρίβη [4was broken 3588 το   2768 κέρας 3horn 1473 αυτού 1his 3588 το   3173 μέγα 2great], 2532 και and 305 ανέβη there ascended 2087 έτερα another 2768 κέρατα [2horns 5064 τέσσαρα 1four] 5270 υποκάτω underneath 1473 αυτού him 1519 εις unto 1473 τους the 5064 τέσσαρας four 417 ανέμους winds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven.