2 Samuel 24:2

  24:2   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Ιωάβ Joab, 758 άρχοντα ruler 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces 3588 των of the ones 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 4022 περίελθε Go around 1211 δη indeed 3956 πάσας all 3588 τας the 5443 φυλάς tribes 3588 του   * Ισραήλ of Israel 2532 και and * Ιούδα Judah, 575 από from * Δαν Dan 2532 και and 2193 έως unto * Βηρσαβεαί Beer-sheba, 2532 και and 1980 επίσκεψαι number 3588 τον the 2992 λαόν people! 2532 και and 1097 γνώσομαι I shall know 3588 τον the 706 αριθμόν number 3588 του of the 2992 λαού people.