2 Samuel 15:25

  15:25   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Σαδώκ Zadok, 654 απόστρεψον Return 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 3588 του   2316 θεού of God 1519 εις unto 3588 την the 4172 πόλιν city! 1437 εάν If 2147 εύρω I should find 5484 χάριν favor 1722 εν in 3788 οφθαλμοίς the eyes 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 1994 επιστρέψει he returns 1473 με me, 2532 και then 1166 δείξει he shall show 1473-1473 μοι αυτήν it to me, 2532 και and 3588 την   2143-1473 ευπρέπειαν αυτής its beauty.