2 Samuel 15:19

  15:19   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Εθί Ittai 3588 τον the * Γεθαίον Gittite, 2444 ινατί Why 4198 πορεύη should you go 2532 και even 1473 συ yourself 3326 μεθ΄ with 1473 ημών us? 1994 επίστρεφε Return 2532 και and 3611 οίκει live 3326 μετά with 3588 του the 935 βασιλέως king! 3754 ότι For 245-1510.2.2 αλλότριος ει you are an alien 1473 συ yourself, 2532 και and 3754 ότι because 3350.1 μετώκισας you are displaced 1537 εκ from out of 3588 του   5117-1473 τόπου σου your place.