2 Samuel 14:13

  14:13   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman], 2444 ινατί Why 3049 ελογίσω have you imputed 3779 ούτως thus 1909 επί upon 2992 λαόν the people 2316 θεού of God? 2532 και Yes, 1537 εκ by 3588 του   2980 λαλείν [3speaking 3588 τον 1the 935 βασιλέα 2king] 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτο this word 5613 ως it is as 4131.1 πλημμέλεια a trespass, 3588 του   3361 μη [3to not 1994 επιστρέψαι 4return 3588 τον 1for the 935 βασιλέα 2king] 3588 τον the one 683 εξωσμένον being thrust away 575 απ΄ by 1473 αυτού him.