2 Samuel 14:12

  14:12   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman], 2980 λαλησάτω Let [2speak 1211 δη 3indeed 3588 η   1399-1473 δούλη σου 1your maidservant] 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύριόν μου my master 3588 τον the 935 βασιλέα king 4487 ρήμα a thing! 2532 και And 2036 είπε he said, 2980 λάλησον Speak!