2 Samuel 14:11

  14:11   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman], 3421 μνησθήτω Let now [3remember 1211 δη 4indeed 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 του the 2962 κυρίου lord 2316-1473 θεού σου your God! 4129 πληθυνθήναι to multiply 70.3 αγχιστέα a relative 3588 του for 129 αίματος blood 3588 του   1311 διαφθείραι to utterly destroy, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1808 εξάρωσι take away 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son. 2532 και And 2036 είπε he said, 2198-2962 ζη κύριος As the lord lives, 3756-4098 ου πεσείται there shall not fall 575 από of 3588 της the 2359 τριχός hair 3588 του   5207-1473 υιού σου of your son 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground.