Mark 9:18

TR(i)
  18 G2532 CONJ και G3699 ADV οπου G302 PRT αν G846 P-ASM αυτον G2638 (G5632) V-2AAS-3S καταλαβη G4486 (G5719) V-PAI-3S ρησσει G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G875 (G5719) V-PAI-3S αφριζει G2532 CONJ και G5149 (G5719) V-PAI-3S τριζει G3588 T-APM τους G3599 N-APM οδοντας G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G3583 (G5743) V-PPI-3S ξηραινεται G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-1S ειπον G3588 T-DPM τοις G3101 N-DPM μαθηταις G4675 P-2GS σου G2443 CONJ ινα G846 P-ASN αυτο G1544 (G5632) V-2AAS-3P εκβαλωσιν G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G2480 (G5656) V-AAI-3P ισχυσαν
ERV(i) 18 and wheresoever it taketh him, it dasheth him down: and he foameth, and grindeth his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast it out; and they were not able.