Philemon 1:15

Kabyle(i) 15 Anwi yeẓran ? Ahat yemfaṛaq yid-ek i kra n lweqt kan iwakken asm'ara temlilem ur tețțuɣalem ara aț-țemfaṛaqem,