Job 9:14

IHOT(i) (In English order)
  14 H637 אף   H3588 כי   H595 אנכי shall I H6030 אעננו answer H977 אבחרה him, choose out H1697 דברי my words H5973 עמו׃ with