Isaiah 43:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H3588 כי For H589 אני I H3069 יהוה   H430 אלהיך thy God, H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel, H3467 מושׁיעך thy Savior: H5414 נתתי I gave H3724 כפרך thy ransom, H4714 מצרים Egypt H3568 כושׁ Ethiopia H5434 וסבא and Seba H8478 תחתיך׃ for