Psalms 104:7

HOT(i) 7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃