Numbers 27:11

HOT(i) 11 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשׁארו הקרב אליו ממשׁפחתו וירשׁ אתה והיתה לבני ישׂראל לחקת משׁפט כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃