Jeremiah 32:8

HOT(i) 8 ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שׂדי אשׁר בענתות אשׁר בארץ בנימין כי לך משׁפט הירשׁה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר יהוה הוא׃