Isaiah 24:16

HOT(i) 16 מכנף הארץ זמרת שׁמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו׃