Daniel 3:29

HOT(i) 29 ומני שׂים טעם די כל עם אמה ולשׁן די יאמר שׁלה על אלההון די שׁדרך מישׁך ועבד נגוא הדמין יתעבד וביתה נולי ישׁתוה כל קבל די לא איתי אלה אחרן די יכל להצלה כדנה׃