1 Samuel 26:19

HOT(i) 19 ועתה ישׁמע נא אדני המלך את דברי עבדו אם יהוה הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני יהוה כי גרשׁוני היום מהסתפח בנחלת יהוה לאמר לך עבד אלהים אחרים׃