Joshua 22:25-27

HOT(i) 25 וגבול נתן יהוה ביננו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן אין לכם חלק ביהוה והשׁביתו בניכם את בנינו לבלתי ירא את יהוה׃ 26 ונאמר נעשׂה נא לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח׃ 27 כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשׁלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק ביהוה׃