1 Samuel 26:19 Cross References - HOT

19 ועתה ישׁמע נא אדני המלך את דברי עבדו אם יהוה הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני יהוה כי גרשׁוני היום מהסתפח בנחלת יהוה לאמר לך עבד אלהים אחרים׃

Genesis 8:21

21 וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשׁר עשׂיתי׃

Genesis 44:18

18 ויגשׁ אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה׃

Leviticus 26:31

31 ונתתי את עריכם חרבה והשׁמותי את מקדשׁיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃

Deuteronomy 4:27-28

27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃28 ועבדתם שׁם אלהים מעשׂה ידי אדם עץ ואבן אשׁר לא יראון ולא ישׁמעון ולא יאכלון ולא יריחן׃

Joshua 22:25-27

25 וגבול נתן יהוה ביננו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן אין לכם חלק ביהוה והשׁביתו בניכם את בנינו לבלתי ירא את יהוה׃26 ונאמר נעשׂה נא לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח׃27 כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשׁלמינו ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק ביהוה׃

1 Samuel 16:14-23

14 ורוח יהוה סרה מעם שׁאול ובעתתו רוח רעה מאת יהוה׃15 ויאמרו עבדי שׁאול אליו הנה נא רוח אלהים רעה מבעתך׃16 יאמר נא אדננו עבדיך לפניך יבקשׁו אישׁ ידע מנגן בכנור והיה בהיות עליך רוח אלהים רעה ונגן בידו וטוב׃17 ויאמר שׁאול אל עבדיו ראו נא לי אישׁ מיטיב לנגן והביאותם אלי׃18 ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישׁי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואישׁ מלחמה ונבון דבר ואישׁ תאר ויהוה עמו׃19 וישׁלח שׁאול מלאכים אל ישׁי ויאמר שׁלחה אלי את דוד בנך אשׁר בצאן׃20 ויקח ישׁי חמור לחם ונאד יין וגדי עזים אחד וישׁלח ביד דוד בנו אל שׁאול׃21 ויבא דוד אל שׁאול ויעמד לפניו ויאהבהו מאד ויהי לו נשׂא כלים׃22 וישׁלח שׁאול אל ישׁי לאמר יעמד נא דוד לפני כי מצא חן בעיני׃23 והיה בהיות רוח אלהים אל שׁאול ולקח דוד את הכנור ונגן בידו ורוח לשׁאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה׃

1 Samuel 18:10

10 ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שׁאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שׁאול׃

1 Samuel 25:24

24 ותפל על רגליו ותאמר בי אני אדני העון ותדבר נא אמתך באזניך ושׁמע את דברי אמתך׃

2 Samuel 14:16

16 כי ישׁמע המלך להציל את אמתו מכף האישׁ להשׁמיד אתי ואת בני יחד מנחלת אלהים׃

2 Samuel 16:11

11 ויאמר דוד אל אבישׁי ואל כל עבדיו הנה בני אשׁר יצא ממעי מבקשׁ את נפשׁי ואף כי עתה בן הימיני הנחו לו ויקלל כי אמר לו יהוה׃

2 Samuel 20:19

19 אנכי שׁלמי אמוני ישׂראל אתה מבקשׁ להמית עיר ואם בישׂראל למה תבלע נחלת יהוה׃

2 Samuel 24:1

1 ויסף אף יהוה לחרות בישׂראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישׂראל ואת יהודה׃

1 Kings 22:22

22 ויאמר אצא והייתי רוח שׁקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשׂה כן׃

1 Chronicles 21:1

1 ויעמד שׂטן על ישׂראל ויסת את דויד למנות את ישׂראל׃

Psalms 42:1-2

1 למנצח משׂכיל לבני קרח׃ (42:2) כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשׁי תערג אליך אלהים׃2 (42:3) צמאה נפשׁי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

Psalms 119:1-8

1 אשׁרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃2 אשׁרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשׁוהו׃3 אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃4 אתה צויתה פקדיך לשׁמר מאד׃5 אחלי יכנו דרכי לשׁמר חקיך׃6 אז לא אבושׁ בהביטי אל כל מצותיך׃7 אודך בישׁר לבב בלמדי משׁפטי צדקך׃8 את חקיך אשׁמר אל תעזבני עד מאד׃

Psalms 120:5

5 אויה לי כי גרתי משׁך שׁכנתי עם אהלי קדר׃

Proverbs 6:16-19

16 שׁשׁ הנה שׂנא יהוה ושׁבע תועבות נפשׁו׃17 עינים רמות לשׁון שׁקר וידים שׁפכות דם נקי׃18 לב חרשׁ מחשׁבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃19 יפיח כזבים עד שׁקר ומשׁלח מדנים בין אחים׃

Proverbs 30:10

10 אל תלשׁן עבד אל אדנו פן יקללך ואשׁמת׃

Isaiah 60:5

5 אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו׃

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.