Proverbs 6:2

Great(i) 2 thou art bounde wt thyne awne wordes, and taken with thine awne speache.