Proverbs 6:2

Matthew(i) 2 yet thou art bound with thyne owne wordes, & taken wt thine owne speache.