1 Chronicles 1:26

Geneva(i) 26 Serug, Nahor, Terah,