1 Chronicles 1:26

ELB1905(i) 26 Serug, Nahor, Tarah,