Ruth 4:20

ECB(i) 20 and Ammi Nadab births Nahshon and Nahshon births Salmah