Ruth 4:20

Geneva(i) 20 And Amminadab begate Nahshon, and Nahshon begate Salmah,