Ruth 4:20

Great(i) 20 Aminadab begat Nahson, Nahson begat Salmon,