Luke 3:32

ECB(i) 32 of Yishay, of Obed, of Booz, of Salmon, of Nachshon,