Nehemiah 11:33

Coverdale(i) 33 Hazor, Rama, Githaim,