Nehemiah 11:33

  11:33   * Ασώρ Hazor, * Ραμά Ramah, * Γεθθαϊμ Gittaim,