Nehemiah 11:33

Geneva(i) 33 Hazor, Ramah, Gittaim,