Nehemiah 11:33

IHOT(i) (In English order)
  33 H2674 חצור Hazor, H7414 רמה Ramah, H1664 גתים׃ Gittaim,